Statut Stowarzyszenia „Klub Rotary Warszawa – Sobieski”

Rozdział I.  Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Rotary Club Warszawa – Sobieski” w dalszej części Statutu zwane „Klubem”.
 2. Klub może przystąpić do światowego związku Klubów Rotary – „Rotary International” (RI).
 3. Klub może przystąpić do dobrowolnego zrzeszenia lokalnych Klubów Rotary zwanego Dystryktem.
 4. Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną.

§2

  Siedzibą Klubu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar        
  Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica.

Rozdział II.  Cele i środki działania

§3

Celem działalności Klubu jest:

 1. Pielęgnowanie i propagowanie idei działalności społecznej jako podstawy użytecznych przedsięwzięć, a zwłaszcza pielęgnowanie i propagowanie:
  • rozwoju i wykorzystania wzajemnych kontaktów w służbie społeczeństwu,
  • wysokiego etycznego poziomu zawodowego, 
  • wykorzystania działalności zawodowej każdego członka Klubu jako możliwości do służenia społeczeństwu;
  • stosowania przez każdego członka Klubu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym idei służby społecznej;
  • rozwoju porozumienia ludzi dobrej woli.
 2. Udzielanie wszelkiej pomocy osobom potrzebującym, w tym: finansowej, organizacyjnej i merytorycznej. 
 3. Współpraca z klubami o podobnym charakterze w Polsce i za granicą.

§4

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Stałe poszukiwanie przez członków Klubu środków  finansowych przeznaczonych na działalność statutową,
 2. Stałe poszukiwanie przez członków Klubu osób potrzebujących wsparcia,
 3. Udzielanie pomocy charytatywnej rzeczowej i finansowej,
 4. Realizację inicjatyw wspierających młodzież uzdolnioną,
 5. Wspieranie potrzebujących,
 6. Nawiązywanie współpracy oraz poszukiwanie osób, instytucji i organizacji wspierających działalność statutową Klubu

Rozdział III. Członkowie i ich prawa i obowiązki.

§5

Członkowie dzielą się na:

 1. czynnych
 2. honorowych;

§6

 1. Członkiem czynnym może zostać każda osoba fizyczna pełnoletnia, mająca nieskazitelną opinię zawodową, zaproszona do uczestnictwa w Klubie i zaakceptowana przez członków Klubu, która poprzez złożenie pisemnej deklaracji zaakceptuje statut Stowarzyszenia.
 2. Członkiem czynnym może zostać cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Członkostwo nabywa się po zaakceptowaniu kandydatury przez Zarząd po odbyciu trzymiesięcznego okresu próbnego.
 4. Zarząd zobowiązany jest sprawdzić, czy kandydat spełnia wymagania statutu. Zarząd przedstawia kandydata na członka na jednym z cotygodniowych zebrań Klubu. Każdy z członków Klubu ma prawo w terminie 14 dni od daty prezentacji kandydata na zgłoszenie swojego sprzeciwu. Sprzeciw kieruje się w formie pisemnej na ręce Zarządu, który ponownie rozpatruje kandydaturę i może sprzeciw uznać za uzasadniony, a tym samym odmówić przyjęcia kandydata lub tez sprzeciw oddalić.

§7

Każdy członek Klubu akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Statucie oraz regulaminie wewnętrznym Klubu. Wyrazem tej akceptacji jest również opłacanie wszystkich składek i opłat wpisowych.

§8

 1. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do wnoszenia miesięcznej składki klubowej ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Klubu, chyba że zostanie zwolniony  z tego obowiązku decyzją Zarządu. Nie dotyczy to członków  honorowych.
 2. Każdy członek Klubu zobowiązany jest do wnoszenia półrocznej opłaty dystryktalnej w wysokości ustalonej przez Zarząd. 

§9

Każdy członek Klubu ma prawo i obowiązek uczestniczenia w cotygodniowych zebraniach Klubu.

§10

Członek czynny ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu;
 2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu;
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Klubu;
 4. korzystać z pomocy Klubu;

§11

Do obowiązków członka czynnego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
 2. czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Klubu;
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

§12

 1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która szczególnie wyróżniła się w realizacji idei rotariańskiej „służba ponad wszystko”.
 2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich, nie ma głosu na Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach i nie może  być wybierany do władz Klubu.

                                                                        §13

Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres maximum 6 miesięcy lub też przez ten okres nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Klubu.
 3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu lub działania na szkodę Klubu.

Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Klubu

§14

1. Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja władz trwa 1 rok, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenie w tym przedmiocie. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zastrzeżenie to nie dotyczy drugiego terminu Walnego Zgromadzenia.

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§15

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§16

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się co tydzień jako spotkania Klubowe  i raz w roku jako sprawozdawczo-wyborcze. Zarząd zawiadamia członków o terminie,  miejscu i proponowanym porządku obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na zebraniu Klubowym.  
  Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej;
  2. Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybór Prezydenta i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
  5. Nadawanie godności członka honorowego.
  6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Klubu;
  7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
  8. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych.
  9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Klubu.

§17

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy;
 2. na żądanie Komisji Rewizyjnej;
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Klubu.
 4.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§18

Zarząd jest najwyższą władzą Klubu w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami. Zarząd składa się z prezydenta, jednego lub dwóch wiceprezydentów, sekretarza, skarbnika oraz jednego do trzech członków zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezydenta (w jego zastępstwie przez wiceprezydenta) w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. W trakcie głosowania w przypadku równych głosów, decyduje głos prezydenta.

§19

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Dysponowanie majątkiem Klubu w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie.
 3. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 4. Uchwalanie planów działalności Klubu.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 7. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków czynnych. 
 8. Wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie członkostwa honorowego. 

§20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają  Przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium za dany roczny okres sprawozdawczy na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V. Majątek Klubu

§21

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:
 1. wpływy ze składek członkowskich;
 2. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
 3. wpływy z działalności statutowej.

§22

Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych uprawnieni są Prezydent lub Wiceprezydent Stowarzyszenia działający łącznie z innym członkiem Zarządu.

§23

 1. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu związanego z członkostwem lub naruszeniem statutu czy regulaminu, spór taki rozstrzygany jest przez  arbitraż składający się z członków Rotary. Każda ze stron wyznaczy arbitra, zaś arbitrzy wybiorą superarbitra. Decyzja podjęta przez arbitrów, a w razie braku zgody pomiędzy nimi przez superarbitra, jest ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron postępowania.
 2. Arbitraż nie jest organem Klubu i jest powoływany przez strony sporu tylko do rozstrzygnięcia konkretnego sporu.

Rozdział VI.  Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

§24

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

W przypadku rozwiązania się Klubu, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła Likwidatora, który przeprowadzi likwidację Klubu.

§25

W sprawach nieuregulowanych statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.